До: ГРИША ИВАНОВ ГРИГОРОВ Адрес: град Видин, ЖК "Строител" № 1, вх.В, ат.3, ап.59 До: НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ Адрес: град Пловдив, ул. "Храбрец" № 30, ет.4, ап.10 До: КРАСИМИРА АНГЕЛОВА БИБОВА Адрес: град Пловдив, ул. "Равнища" № 23, ет.2, ап.6 До: НИ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ГРИША ИВАНОВ ГРИГОРОВ
Адрес: град Видин, ЖК "Строител" № 1, вх.В, ат.3, ап.59

До: НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
Адрес: град Пловдив, ул. "Храбрец" № 30, ет.4, ап.10

До: КРАСИМИРА АНГЕЛОВА БИБОВА
Адрес: град Пловдив, ул. "Равнища" № 23, ет.2, ап.6

До: НИКОЛА СЪБОВ МУСОВ
Адрес: град Пловдив, ул. "Звезда" № 8, ет.3, ап.7

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-252934-17.08.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7906-23.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56784.520.879, 56784.520.879.1, 56784.520.879.1.8, 56784.520.879.1.9, 56784.520.879.1.10, 56784.520.879.1.11, 56784.520.879.1.12, 56784.520.879.1.15, 56784.520.879.1.16, 56784.520.879.1.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7906-23.10.2017 г.
2. …

 

 

 

 

Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                           / инж. Никола Бадев /

 

 

Дата на поставяне на таблото:  06.12.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      21.12.2017г..