До: ГРИША ИВАНОВ ГРИГОРОВ Адрес: град Видин, ЖК "Строител" № 1, вх.В, ат.3, ап.59 До: НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ Адрес: град Пловдив, ул. "Храбрец" № 30, ет.4, ап.10 До: КРАСИМИРА АНГЕЛОВА БИБОВА Адрес: град Пловдив, ул. "Равнища" № 23, ет.2, ап.6

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ГРИША ИВАНОВ ГРИГОРОВ
Адрес: град Видин, ЖК "Строител" № 1, вх.В, ат.3, ап.59

До: НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
Адрес: град Пловдив, ул. "Храбрец" № 30, ет.4, ап.10

До: КРАСИМИРА АНГЕЛОВА БИБОВА
Адрес: град Пловдив, ул. "Равнища" № 23, ет.2, ап.6

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-252934-17.8.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от Иван Миланов Иванов - пълномощник на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на град Пловдив за поземлен имот 56784.520.879 и сграда в имота, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявлението, СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменението на КККР и отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК – Пловдив

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:  09.10.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      17.10.2017г..