До: ГРОЗДАН ВЛАДИМИРОВ АНДРЕЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
ГРОЗДАН ВЛАДИМИРОВ АНДРЕЕВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-50016-08.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-3547-04.05.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 12084.2759.20.1 и самостоятелни обекти в сграда  (СОС) с идентификатори 12084.2759.20.1.1 и 12084.2759.20.1.2, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-3547-04.05.2018 г.

 

 

Дата: 04.05.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /