ДО ГЮЛВЕР ДЕМИРОВА АЛИЕВА гр. Балчик, ул. Родопи № 37 ДО САБИЛЕ РАМАДАН АЛИЕВА гр. Каварна, ул. Витоша № 28 ДО ТАНЖУ ТАХИР ДЕМИР гр. Балчик, ул. Родопи № 37 ДО ТАЛЯТ ТАХИР ДЕМИР гр. Балчик, ул. Родопи № 37 ДО ТАНЕР ТАХИР ДЕМИР гр. Балчик, ул. Родопи № 37

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ГЮЛВЕР ДЕМИРОВА АЛИЕВА
гр. Балчик, ул. Родопи № 37
ДО
САБИЛЕ РАМАДАН АЛИЕВА
гр. Каварна, ул. Витоша № 28
ДО
ТАНЖУ ТАХИР ДЕМИР
гр. Балчик, ул. Родопи № 37
ДО
ТАЛЯТ ТАХИР ДЕМИР
гр. Балчик, ул. Родопи № 37
ДО
ТАНЕР ТАХИР ДЕМИР
гр. Балчик, ул. Родопи № 37
ДО
АСЕН ДИМИТРОВ КУРТЕВ
гр. Балчик, ул. Родопи № 2А
ДО
РУСКА ДИМИТРОВА ДЕМИРОВА
гр. Балчик, ул. Странджа № 6
ДО
АНЕЛИЯ РУСЕВА ХРИСТОВА
гр. Суворово, ул. Цар Калоян № 31
ДО
НЕЛИ РУСЕВА АЛЕКСАНДРОВА
гр. Суворово, ул. Родопи № 26
ДО
МАРТИН РУСЕВ АЛЕКСАНДРОВ
гр. Суворово, ул. Родопи № 3
ДО
ДЕМИР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
гр. Балчик, ул. Огоста № 3
ДО
ИСА ЕЛЕНОВ ДИМИТРОВ
с. Оборище, общ. Вълчи дол

Документи: 
Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-28658-24.01.2018 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3158-19.04.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 02508.74.169, 02508.74.202, 02508.74.203  и сграда с идентификатор 02508.74.203.1,  находящи се в гр. Балчик, общ. балчик, обл. Добрич, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или носител на друго вещно право.

Предоставяме Ви възможност да се запознаете със заповед № 18-3158-19.04.2018 г., в 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на настоящото уведомление на таблото за обявления в    СГКК – Добрич или от датата на публикуването му в интернет страницата на АГКК. 

 

Приложение: Заповед №18-3158-19-04-2018 г

 

Дата на поставяне на таблото: 08.06.2018 г.           

 

 

 

                                                НАЧАЛНИК НА СГКК - ДОБРИЧ:  ....................................

                                                                                                            /инж.Веселин Атанасов/