Дo: ХАЙГУХИ ХРАНТ ЕМИРЯН

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ХАЙГУХИ ХРАНТ ЕМИРЯН

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-385853-05.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1358-14.02.2018 г., засягащо сгради с идентификатори 04234.6907.96.1 и 04234.6907.96.2, находящи се в поземлен имот с идентификатор 04234.6907.96, като за обектите сте заинтересовани лица.

Предвид горното в четиринадесетдневен срок от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-1358-14.02.2018 г. на Началника на СГКК гр. София.

 

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-1358-14.02.2018 г.
2. Копие от скица – проект.

 

Дата: 14.02.2018 г.              Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                              / инж.Д.Величков /

Дата на залепване на таблото: 13.03.2018 г.