ДО: ХАСАН ЮСЕИН ЮСЕИН гр.Кърджали, ул.“Тополница“

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: ХАСАН ЮСЕИН ЮСЕИН
гр.Кърджали, ул.“Тополница“

Публикация на:: 
София - град

На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-239134/04.08.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, за имот с идентификатор 40909.105.176, находяща се на ул.“Тополница“.

С проекта за изменение се отразява жилищната сграда в имота, във връзка с издаване на н.акт за собственост на Айше Ахмед Мустафа. Изменението засяга и имот с идентификатор 40909.105.175, в които сте записани като собственик.

         На основание чл.34, ал.3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност като заинтересовани лица да се запознаете с изменението в Служба по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №79, етаж І.

При неполучаване на уведомлението същото се публикува на електронната страница на АГКК  и се поставя на таблото за обяви в СГКК Кърджали.

 

Началник на СГКК Кърджали:................................................

                                                              / инж.С.Зафирова /