До: ХАВА МУСТАФОВА ОНБАШИЕВА До: МИРЕМ АЛИЕВА ОНБАШИЕВА До: ХАМЗА АЛИЕВ ОНБАШИЕВ До: ЕЛФУДА АЛИЕВА БОЗОВА До: МУСТАФА АЛИЕВ ОНБАШИЕВ До: ЮНЗЮЛЕ АЛИЕВА ОНБАШИЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ХАВА МУСТАФОВА ОНБАШИЕВА
До: МИРЕМ АЛИЕВА ОНБАШИЕВА
До: ХАМЗА АЛИЕВ ОНБАШИЕВ
До: ЕЛФУДА АЛИЕВА БОЗОВА
До: МУСТАФА АЛИЕВ ОНБАШИЕВ
До: ЮНЗЮЛЕ АЛИЕВА ОНБАШИЕВА

Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-130991-04.05.2017 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 87031.502.2334, 2038 и 2025.

Изменението се изразява в промяна на граници по одобрен ПР съгласно чл. 55, т. 1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и се извършва въз основа на удобрен план, геодезически проект и заявление от ОБЩИНА КОТЕЛ.

Със заявената промяна в КККР може да се запознаете и в случай на несъгласие да направите писмени искания и възражения в 7-дневен срок в Службата по геодезия, картография и кадастър - Сливен на адрес ул.”Димитър Пехливанов” № 2.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление   рег. № 01-130991-04.05.2017 г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 87031.502.2334, 2038 и 2025.

 

 

 

Дата на табло: 14.06.2017

 

                                                             НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:.......................                  

                                                                                                                  /ИНЖ. Н. ТЕРЗИЕВ/