Дo: ХРИСТИНА ЕЛЕНЧЕВА ТАНЧЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ХРИСТИНА ЕЛЕНЧЕВА ТАНЧЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-115164-19.04.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ на КККР № 18-8657-15.11.2017 г., засягащо имот с идентификатор 00357.5358.392, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-8657-15.11.2017 г.

 

 

                                                                                            Началник на СГКК – София:…………………

                                                                                                                                      / инж.Д.Величков  /

 

 

Дата на залепване на таблото: 06.12.2017г.