ДО ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВУЧКОВА НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДРЯНОВСКИ КИРИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВУЧКОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДРЯНОВСКИ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, със Заявление рег. № 01-382020-08.12.2016г. от РЕФЛЕКС - М до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено коригиране границите на сграда с идентификатор 68134.404.301.1.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е издадено уведомление до заинтересуваните лица.

Със заявление рег. № 07-258-09.01.2017 г. от РЕФЛЕКС - М е поискано прекратяване на административното производство.

С оглед гореизложеното и на основание чл.56, ал.1 от АПК прекратявам административното производство по заявление рег. № 01-382020-08.12.2016г.

За прекратяване на производството на заинтересованите страни следва да се съобщи по реда на АПК.

Актът за прекратяване на административното производство може да бъде обжалван пред АССГ по реда на глава десета, раздел IV от АПК в 14 дневен срок от залепване на уведомлението.

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на залепване на таблото: 20.04.2017г.