Дo: ХРИСТО ХРИСТОВ ХУБАВЕНСКИ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ХРИСТО ХРИСТОВ ХУБАВЕНСКИ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-379433-06.12.2016 г., до СГКК София, подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-877-07.02.2017 г., засягащо самостоятелен обект с идентификатор 68134.1107.55.5.9, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:

1. Копие на заповед № 18-877-07.02.2017 г.

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

               ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на залепване на таблото: 17.03.2017 г.