До: ХРИСТО КИРИЛОВ ДОНЕВ Адрес: град Асеновград, ул. "Тракия" № 57 До: КОСТАДИН БОЖИКОВ ДОНЕВ Адрес: град Пловдив, ЖК "Тракия", бл.100, вх.З, ет.2, ап.6

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ХРИСТО КИРИЛОВ ДОНЕВ
Адрес: град Асеновград, ул. "Тракия" № 57

До: КОСТАДИН БОЖИКОВ ДОНЕВ
Адрес: град Пловдив, ЖК "Тракия", бл.100, вх.З, ет.2, ап.6

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-309391-05.10.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от МАРИЯ КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на град Асеновград за поземлен имот 00702.512.6, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявлението, СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменението на КККР и отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК – Пловдив

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:  14.11.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      22.11.2017г..