Дo: ХРИСТО СТОЙНОВ ХРИСТОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo: ХРИСТО СТОЙНОВ ХРИСТОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-243611-09.08.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6805-15.09.2017 г., засягащо имот с идентификатор 10447.504.132, 10447.504.132.4, 10447.504.132.4.1, 10447.504.132.4.2, 10447.504.132.4.3, 10447.504.132.4.4, 10447.504.132.5, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-6805-15.09.2017 г.

 

 

Дата: 09.10.2017 г.                           Началник на СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

/ инж. Весела Тодорова /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.10.2017 г. 

Дата на сваляне от таблото: 23.10.2017 г.

 

 

Длъжностно лице:........................................

             /инж. Катя Маринова- ст. експерт/