До: ХРИСТО ВАСИЛЕВ КИШЕВ ЮЛИЯНА ПЪРВАНОВА КОЦЕВА РУМЯНА ВАСИЛЕВА КОЦЕВА ГРИГОР ВАСИЛЕВ КОЦЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ХРИСТО ВАСИЛЕВ КИШЕВ
ЮЛИЯНА ПЪРВАНОВА КОЦЕВА
РУМЯНА ВАСИЛЕВА КОЦЕВА
ГРИГОР ВАСИЛЕВ КОЦЕВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-227763 - 26.07.2017г., подадено от  ТОДОР РАЙЧЕВ КРАПЧЕВ, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Св.Влас по отношение отразяването на сграда с идентификатор 11538.503.79.2 и нанасяне на самостоятелни обекти в нея. Сградата е с административен адрес гр.Св.Влас, кв.Русалка №24, Представени са проект за изменение на кадастралната карта, изработен от правоспособно лице по ЗКИР и документи за собственост.

Искането за изменение е отразено в Скица – проект № 15-428120-04.09.2017г. и Схеми-проект № 15-428132-04.09.2017г.,  15-428157-04.09.2017г.,  15-428171-04.09.2017г.,  15-428185-04.09.2017г, издадени от СГКК Бургас.

След справка с наличните вписвания в кадастралния регистър за засегнатите от изменението самостоятелни обекти и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като заинтересовани лица и собственици, като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Св. Влас по отношение на цитираните имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.11.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 17.11.2017 г.