До: ХЮСЕИН КЕРИМОВ ИСМАИЛОВ С. ЦАРЕВЦИ УЛ. „МИЧУРИН” №1 ВАНЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА УЛ. „Ю.А. ГАГАРИН“ №51 ВХ.Г ЕТ.1 АП.3 МАРИЯНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА ГР. СОФИЯ ЖК „МЛАДОСТ 1“ БЛ.45 ВХ.2 ЕТ.7 АП.37

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ХЮСЕИН КЕРИМОВ ИСМАИЛОВ
С. ЦАРЕВЦИ
УЛ. „МИЧУРИН” №1

ВАНЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
УЛ. „Ю.А. ГАГАРИН“ №51 ВХ.Г ЕТ.1 АП.3

МАРИЯНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ГР. СОФИЯ
ЖК „МЛАДОСТ 1“ БЛ.45 ВХ.2 ЕТ.7 АП.37

Публикация на:: 
Търговище

Във връзка с искане  № 01-225021-25.07.2017г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-5697-25.07.2017г. на Началника на СГКК-Търговище е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на  поземлен имот с идентификатор 65752.17.40, находящ се в землището на с. Свирчово, общ. Антоново, обл. Търговище.

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за определения район, е „ГЕОПРОЕКТ” ЕООД, гр. Търговище, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР със заповед №300-2-237/15.07.2002г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър пред Административен съд гр. ТЪРГОВИЩЕ чрез Службата по геодезия, картография и кадастър гр. ТЪРГОВИЩЕ.

 

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 06.10.2017г.

 

Дата на сваляне от таблото: 20.10.2017г.

 

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО