До ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 94-37828-28.06.2013 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ на изменение на КККР № 18-2516-27.03.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 22304.7973.4, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от заповед № 18-2516-27.03.2018 г.
2. Копие от скица – проект

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ