До: ИЛИЯ СТОЙЧЕВ ВЕЛЕВ гр.София, п.к.1606 До: А

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ИЛИЯ СТОЙЧЕВ ВЕЛЕВ
гр.София, п.к.1606
До: АНГЕЛ СТОЙЧЕВ ВЕЛЕВ
гр.Димитровград,п.к.6400
До: АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ЯЙДЖИЕВА
гр.Свиленград, п.к.6500
До: МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА
гр.Свиленград, п.к.6500
До: МАРИЯ ИВАНОВА ХУБЕНОВА
гр.Димитровград, п.к.6400
До: ЗЛАТИНА ИЛИЕВА ГОЧЕВА
гр.Димитровград, п.к.6400
До:ТАТЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
гр.Димитровград, п.к.6400

Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-69216-10.03.2017г. от АНГЕЛ СТОЙЧЕВ ВЕЛЕВ, чрез пълномощник адв.ПЕТЯ ДАНЧЕВА БОНЕВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  записване на представеният  Нотариален акт №160, том 11, вх.рег.4122, дело 1794 от 18.10.2016г., издаден от  Служба по вписванията гр. Димитровград и издавани на скица, установено във връзка с чл.53, ал.2  е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор: 21052.1003.77, по действащата Кадастрална карта на гр.Димитровград:

Данни преди промяната:
Имот  с идентификатор: 21052.1003.77, площ 328кв.м., вид територия: Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), стар номер 319, квартал 42, парцел 35, адрес:гр.Димитровград, п.к.6400,

ул.“ Вихрен“№1 собственост  на н-ци на АНГЕЛИНА ГАНЧЕВА КЪРЧЕВА, документ за собственост: Нотариален акт  №132, том 1, дело 212 от 17.03.1967г., издаден от Димитровградски народен съд за 1/2ид.ч. и н-ци на ИЛИЯ ИВАНОВ КЪРЧЕВ, документ за собственост: Нотариален акт  №132, том 1, дело 212 от 17.03.1967г., издаден от Димитровградски народен съд за 1/2ид.ч.

Сграда с идентификатор: 21052.1003.77.1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, брой етажи 1, застроена площ 65кв.м., адрес гр.Димитровград, п.к.6400, ул.“Вихрен“№1  собственост на  на н-ци на АНГЕЛИНА ГАНЧЕВА КЪРЧЕВА, документ за собственост: Нотариален акт  №132, том 1, дело 212 от 17.03.1967г., издаден от Димитровградски народен съд за 1/2ид.ч. и н-ци на ИЛИЯ ИВАНОВ КЪРЧЕВ, документ за собственост: Нотариален акт  №132, том 1, дело 212 от 17.03.1967г., издаден от Димитровградски народен съд за 1/2ид.ч.

Сграда с идентификатор: 21052.1003.77.2,  предназначение: Селско стопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 4кв.м., адрес гр.Димитровград, п.к.6400, ул.“Вихрен“№1, собственост на – НЯМА ДАННИ.

 

 

 

 

Данни след промяната:

Имот  с идентификатор: 21052.1003.77, площ 328кв.м., вид територия: Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), стар номер 319, квартал 42, парцел 35, адрес:гр.Димитровград, п.к.6400,

ул.“ Вихрен“№1 собственост  на н-ци на ЦАНКА ЦАНЕВА ВЕЛЕВА, документ за собственост Нотариален акт №160, том 11, вх.рег.4122, дело 1794 от 18.10.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Димитровград.

Сграда с идентификатор: 21052.1003.77.1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, брой етажи 1, застроена площ 65кв.м., адрес гр.Димитровград, п.к.6400, ул.“Вихрен“№1 собственост  на н-ци на ЦАНКА ЦАНЕВА ВЕЛЕВА, документ за собственост Нотариален акт №160, том 11, вх.рег.4122, дело 1794 от 18.10.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Димитровград.

 Сграда с идентификатор: 21052.1003.77.2,  предназначение: Селско стопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 4кв.м., адрес гр.Димитровград, п.к.6400, ул.“Вихрен“№1, собственост  на н-ци на ЦАНКА ЦАНЕВА ВЕЛЕВА, документ за собственост Нотариален акт №160, том 11, вх.рег.4122, дело 1794 от 18.10.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Димитровград.

 

 

 

 

Във връзка с чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, настоящото уведомление се изпраща на основание чл. 61, ал. 4 от АПК.

 

 

 

 

За Началник на Службата по геодезия,
    картография и кадастър  ХАСКОВО:

..................................................................

                                                                                                      ( инж. Лилия Севова Лилянова-Павлова

                 По Заповед РД-20-12/30.01.2017г. )