ДО: ИЛИЯН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ ЕЛИНА РАШЕВА ИВАНОВА ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ИВАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО:
ИЛИЯН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ
ЕЛИНА РАШЕВА ИВАНОВА
ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ИВАНОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление рег. № 01-77189-22.04.2014 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-11462-26.08.2014 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2813.122, 68134.2813.122.1, 68134.2813.122.2, 68134.2813.127, 68134.2813.127.1, 68134.2813.127.2, 68134.2813.127.3, 68134.2813.127.4, 68134.2813.282, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие от Заповед № 18-11462-26.08.2014 г.

2. Копие от Скица-проект № 15-300721-26.08.2014 г.

                                                                            НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                    ИНЖ.ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на залепване на таблото: 13.08.2017 г.