ДО ЙОЛАНДА НИКОЛАЕВА МЕТОДИЕВА ул. Деспот Шишман № 5 гр. Видин ДО НАЙДЕН МЕТОДИЕВ СТАВРЕВ бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 193,ет.13, ап. 122 гр. София

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЙОЛАНДА НИКОЛАЕВА МЕТОДИЕВА
ул. Деспот Шишман № 5
гр. Видин
ДО
НАЙДЕН МЕТОДИЕВ СТАВРЕВ
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 193,ет.13, ап. 122
гр. София

Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-365990-24.11.2016 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1 от наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-970-10.02.2017 г., засягащо имот с идентификатор 38978.900.2677, 38978.900.2677.1, 38978.900.2677.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-970-10.02.2017 г.

2. Копие на скица- проект 15-613545/12.12.2016г

 

            ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ

         ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ

                                                                       със Заповед рег.№ РД-20-29/08.03.2017г

 

Дата на залепване на таблото: 17.03.2017г.