До: Йордан Георгиев Василев ул. „Подем” № 12, ет. 3, ап. 7 гр. Пловдив

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До: Йордан Георгиев Василев
ул. „Подем” № 12, ет. 3, ап. 7

гр. Пловдив

Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-92073/14.03.2018 г. от Елена Йорданова Гечелова, в  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, започва производство за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ахматово, общ. Садово, засягащо поземлен имот с идентификатор 00847.79.8, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици. В седемдневен срок от получаване на писмото, имате възможност, в СГКК – гр. Пловдив, да се запознаете с проекта за изменение на КККР и да изразите становище по започналото административното производство. При неизразяване на становище процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред. Ще бъде издадена заповед, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 08.06.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 15.06.2018 г.