Дo: ЙОРДАН ИЛИЯНОВ КОЖУХАРОВ До: ЦВЕТАН БОГДАНОВ ТАНЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
ЙОРДАН ИЛИЯНОВ КОЖУХАРОВ

До:
ЦВЕТАН БОГДАНОВ ТАНЕВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-116874-02.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-3673-09.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 11394.1795.1226, 11394.1795.1223, 11394.1795.1223.1, 11394.1795.1223.2, 11394.1795.1224, 11394.1795.1224.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-3673-09.05.2018 г.
2. Копие на скица-проект № 15-285668-09.05.2018 г.
 

 

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА

/Със заповед № РД - 20-52/07.06.2018г./

 

Дата на залепване на таблото:  12.06.2018г.