До: ЙОРДАН ПЕТКОВ РАДЕВ До: ИВЕЛИНА ТОДОРОВА РАДЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ЙОРДАН ПЕТКОВ РАДЕВ
До:
ИВЕЛИНА ТОДОРОВА РАДЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-83484-22.03.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4068-08.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1942.593.4.3, 68134.1942.593.4.4, 68134.1942.593.4.12, 68134.1942.593.4.15, 68134.1942.593.4.16, 68134.1942.593.4.17, 68134.1942.593.4.109, 68134.1942.593.4.110 и 68134.1942.593.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-4068-08.06.2017 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-4068-08.06.2017 г.

 

 

                                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 12.07.2017 г.