До: ЙОРДАН ВЕЛИКОВ МИЛЕВ До: НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ КОЛЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ЙОРДАН ВЕЛИКОВ МИЛЕВ

До:
НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ КОЛЕВ

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-16272-15.01.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-676-23.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 32158.294.582, 32158.294.582.1, 32158.294.582.2, 32158.294.582.3, 32158.294.583, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-676-23.01.2018 г.
 

 

 

 

 

 

Дата: 09.02.2018 г.                                                   Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                                        / инж. Й. Йовчев /