ДО ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ГОГОВА ДИМИТЪР ИВАНОВ БИЛЯРОВ НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ЧАВДАРОВА ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЧАВДАРОВА БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРОВ ВАСИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛИНА ИВАНОВА ГАДЖАНОВА ВАНЯ ВЕЛЬОВА ТАШЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ГОГОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ БИЛЯРОВ
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ЧАВДАРОВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЧАВДАРОВА
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛИНА ИВАНОВА ГАДЖАНОВА
ВАНЯ ВЕЛЬОВА ТАШЕВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на постъпило от ИЛИЯ СТАНКОВ чрез  СИЙКА СТАНКОВА /упълномощено лице/ заявление с рег. № 01-362729/ 16.11.2017 г. на СГКК – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори /ПИ/ 53059.101.223,  53059.101.224 и 53059.101.628, и обособяване на 2 бр. нови ПИ  с идентификатори 53059.101.115 и 53059.101.131 , въз основа на заснемане от  правоспособно лице по кадастър и Удостоверение изх. № 64/ 15.11.2017 г. на Нотариус Сашка Витанова .

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с преписката и в случай на несъгласие с проектното изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата по изменението, като Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 20.03.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова / Мл. експерт `АО`/ :

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК –БЛАГОЕВГРАД:        …………………

 

 

                                                                                    / ИНЖ. В. ТИМЕВ /