ДО ИРЕНА ИЛИЕВА МАМАРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО

ИРЕНА ИЛИЕВА МАМАРОВА

Публикация на:: 
Бургас

Относно: Заличаване на самостотелeн обект в сграда (СОС) с идентификатор 07079.610.198.1.1 и нанасяне на нови СОС с идентификатори 07079.610.198.1.10 и  07079.610.198.1.11

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК-гр.Бургас е постъпило заявление с вх.№01-184926-20.06.2017, подадено от Антон Маринов Андонов в качеството си на пълномощник на ЧСИ Иванка Недялкова Миндова, с което желаe да бъде променена влезлата в сила кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, по отношение на СОС с идентификатор 07079.610.198.1.1 (гр. Бургас, ул.„Лермонтов“ № 20, ет. 0). Искането е за поправка на посочения СОС, който не е нанесен в съответствие с документа Ви за собственост.

Промяната на кадастралната карта се извършва на основание чл.51, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и се състои в заличаване на СОС с идентификатор 07079.610.198.1.1, находящ се на сутеренния етаж и нанасяне на два нови СОС с идентификатори 07079.610.198.1.10 и 07079.610.198.1.11 на същия етаж.

С оглед на изложеното и на основание чл.26 във връзка с чл. 34, ал.1 и ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му ,/ поставянето му на табло в офиса  на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК/ да се запознаете с исканото изменение и в случай на желание да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на заповед по чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр.Бургас по отношение на СОС с идентификатор 07079.610.198.1.1.

.На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.08.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 21.08.2017 г.