ДО: ИРИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: ИРИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че САНДРА НЕНЧЕВА ПЪРВАНОВА е подала пред СГКК – Бургас заявление - вх. № 01-161302 – 31.05.2017г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Бургас, общ. Бургас, област Бургас. Искането е за заличаване на вторите нива на СО 07079.617.75.1.9, 07079.617.75.1.10 и 07079.617.75.1.11 на етаж 5, и нанасяне на нови самостоятелни обекти с проектни идентификатори 07079.617.75.1.12,  07079.617.75.1.13 и 07079.617.75.1.14, съобразно приложените към заявлението документи за собственост и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице и схема – проект № 15-256082-02.06.2017 г.(за собствеността на Ирина Тодорова Тодорова).

Предлага се и вписване на собственици в КР, както следва: за СО с идентификатор 07079.617.75.1.12 - САНДРА НЕНЧЕВА РУСЕВА с документ за собственост -  нотариален акт № 165, том 11, дело 3828 от 12.06.1995 г. на РС Бургас; за СО с проектен идентификатор 07079.617.75.1.13  - ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ и ДИЯНА МИТКОВА КОЛЕВА - ГЕОРГИЕВА с документи за собственост - нотариален акт № 164, том 11, дело 3827 от 12.06.1995 г. на РС Бургас и нотариален акт за поправка № 47, том 8, дело 3492 от 07.05.1996 г., на РС Бургас ; за СО с идентификатор 07079.617.75.1.14 – ФАНКА СТОЙКОВА МАНОЛОВА с документ за собственост - нотариален акт № 89, том 14, дело 4946 от 18.07.1995 г., на РС Бургас.

По влязлата в сила КККР на гр. Бургас, самостоятелните обекти са записани в КР със следните данни: СО с идентификатор 07079.617.75.1.9 е с адрес – ул. „Пробуда” №95, ет.4 и 5, ап.2, бр. нива – 2, тип – жилище, апартамент,  собственост на - ИРИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА с документ за собственост – нотариален акт № 46, том 1, рег. 107, дело 69 от 15.01.2007 г.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на гр. Бургас по отношение на самостоятелни обекти /СО/ с идентификатори  07079.617.75.1.9, 07079.617.75.1.10 и 07079.617.75.1.11. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр. Бургас по отношение на цитираните самостоятелни обекти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                                                             ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

Дата на поставяне на таблото: 12.07.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 20.07.2017 г.