ДО: ИВАЙЛА ТОНЕВА ЦАЧЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО:
ИВАЙЛА ТОНЕВА ЦАЧЕВА

Публикация на:: 
Софийска област

 

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявлениес  вх. № 01-331124-23.10.2017 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-236-08.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 48324.200.297, 48324.200.297.1, 48324.200.297.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-236-08.01.2018 г.
2.  Копие на скица – проект

 

                                                     Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:                 

                                                                                                           инж.Светломира Славова

 

 

Дата на залепване на таблото: 09.02.2018г.