ДО ИВАЙЛО РУМЕНОВ ЯНЧЕВ КОПИЕ КЛАУДИЯ КАЗАБОНА ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СЛЪНЧЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ИВАЙЛО РУМЕНОВ ЯНЧЕВ

КОПИЕ
КЛАУДИЯ КАЗАБОНА
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СЛЪНЧЕВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-230861-28.07.2017г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1932.431.1.27, район „Витоша”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в седемдневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-75229-15.03.2017г. в приемното време на службата в дните: понеделник и петък от 10:30 до 12:30ч. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи по започналото административно производство.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София, гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала №1/ на email: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявление вх. № 01-230861-28.07.2017г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1932.431.1.27, район „Витоша”, Столична община като кадастралната карта и кадастралния регистър ще бъдат актуализирани при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

 

 

             НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 13.02.2018г.