До: ИВАН АТАНАСОВ ДЕМИРЕВ гр.Пловдив, обл. Пловдивска, ул.”Димитър Талев” № 81, вх. Б, ет.8, ап.24

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ИВАН АТАНАСОВ ДЕМИРЕВ
гр.Пловдив, обл. Пловдивска, ул.”Димитър Талев” № 81, вх. Б, ет.8, ап.24

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-396188 от 22.12.2016 г. от ВАСИЛ МИЛУшЕВ ЛОЗАНОВ, препълномощник на ВАСИЛКА НИКОЛОВА СТАРОКОВА в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на гр.Пловдив  общ.Пловдив, засягащо самостоятелен обект с идентификатор 56784.531.4682.6.30, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици. В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие ще бъдете отново уведомени за приключване на процедурата.

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото: 14.03.2017 г.

Дата на сваляне от таблото:      21.03.2017 г.