ДО ИВАН БОРИСОВ ДИНКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ИВАН БОРИСОВ ДИНКОВ

Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено от  ВАСИЛ ДИНКОВ заявление с рег. №  01-101140-05.04.2017  г.  на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър, което  се изразява в коригиране формата на Сграда  с идентификатор 65334.300.2191.1, въз основа на  доброволно премахване на част от сграда в изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЗР-274/ 15.08.2012 г. на Началника на РДНСК- Югозападен район.

         На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото и от обявяването му на ел. страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото:  14.07.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 25.07.2017 г.

Длъжностно лице / Е. Николова / - Мл. експерт `АО`:

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград