ДО ИВАН ДИМИТРОВ БАКЪРДЖИЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ИВАН ДИМИТРОВ БАКЪРДЖИЕВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК-гр.Бургас е постъпило заявление с вх.№01-212817-13.07.2017, подадено от Ина Митев, в качеството си на пълномощник на Надежда Божкова Сотирова, с което желаe да бъде променена влезлата в сила кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на гр.Свети Влас, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителния директор на АК – София, по отношение на имоти с идентификатори 11538.504.153 11538.504.158, 11538.504.159, 11538.504.726  Искането е на основание чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и представлява промяна на имотните граници по регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 11538.504.158, съответстващ на УПИ XII-551, кв.32 от регулационния план на с.о. Инцараки, гр.Свети Влас, одобрен със Заповед №249/20.09.1990г. на ОС на гр.Несебър.

За изпълнение на заявената услуга СГКК-Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на КККР на гр.Свети Влас по отношение на имот с идентификатор 11538.504.158. В тази връзка и на основание чл.26 във връзка с чл. 34, ал.1 и ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и в случай на желание да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр.Свети Влас по отношение на имот с идентификатор 11538.504.158, така както е показана на скица-проект №15-476694-29.09.2017г..

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.11.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 17.11.2017 г.