ДО ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-195480-30.06.2016 г. от ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1369.128,  68134.1369.802,  68134.1369.748,  с адрес:  район Надежда, област София-град

Изменението се изразява в нанасяне границите на поземлен имот с идентификатор 68134.1369.2121 в съответствие с границите на ПИ пл.№128, кв.10, по регулационен план м. НПЗ „Илиенци – Запад І и ІІч.”, район Надежда одобрен със Заповед № 251/ 13.09.1989 г. и приложени документи за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-195480-30.06.2016 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-195480-30.06.2016 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1369.128, 68134.1369.802,  68134.1369.748,  с адрес:  район Надежда, област София-град като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на скица – проект.

                                                                                                                                                                                                            НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 09.03.2018 г.