До: ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ чрез Надежда Николова Иванова Дo: ШЕНОЛ ХЮСЕИН ХЮСЕИН Дo: СЕВГИНАР ЕМИН ХЮСЕИН Дo: ГАЛИН ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ Дo: СТЕФКА ПАШМАКОВА Дo: ВАСИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ Дo: ИЛИЯ ИВАНОВ ПЕТРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
чрез Надежда Николова Иванова
Дo:
ШЕНОЛ ХЮСЕИН ХЮСЕИН
Дo:
СЕВГИНАР ЕМИН ХЮСЕИН
Дo:
ГАЛИН ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ
Дo:
СТЕФКА ПАШМАКОВА
Дo:
ВАСИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ
Дo:
ИЛИЯ ИВАНОВ ПЕТРОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-126997-11.04.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3828-14.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.661.443.1, 83510.661.443.1.1, 83510.661.443.1.2, 83510.661.443, 83510.661.443.1.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3828-14.05.2018 г.
 

 

 

 

 

 

Дата: 14.05.2018 г.                                        Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                         / инж. Й. Йовчев /