До ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ СЛАВКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
СЛАВКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
чрез
ДЕЛЧО МИТКОВ КОЛЕВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-212837-13.07.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1969-09.03.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.1437, 68134.1007.576, 68134.1007.577, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Копие от заповед № 18-1969-09.03.2018 г.
2. Копие от скица – проект 

 

 

 

 

   НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

  инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 13.04.2018 г.