До: ИВАН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ ГР. ПЛЕВЕН. П.К. 5800 УЛ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ИВАН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
ГР. ПЛЕВЕН. П.К. 5800
УЛ.“ДОЙРАН(ТОЛБУХИН К. ЗЛАТАРЕВ)“
№ 4, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 22

Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-265508 / 29.08.2017 г. от ЯНИСЛАВА НИКОЛАЕВА МАНЧЕВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлени имоти с идентификатори 44327.502.1483 и 44327.502.1484  по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Луковит, общ. Луковит, одобрени със Заповед № 18-34 / 10.08.2005г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т. 13 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) сте заинтересована страна в настоящото изменение.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК – гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4 и да изразите съгласие или възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

 

           НАЧАЛНИК СГКК – гр. Ловеч: .............................

                         / инж. д. калчева /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 10.10.2017 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 18.10.2017 г.                       

Длъжностно лице: инж. Полина Тодорова – ст. Експерт „СПК” .....................

                          (име, фамилия, длъжност; подпис)