ДО ИВАН РАДКОВ ЮРУКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ИВАН РАДКОВ ЮРУКОВ

Публикация на:: 
Благоевград

        На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на заявление с рег. № 01-341380/23.11.2015 г. на  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, подадено от Христо Борисов Тумбев,  е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо допълване на поземлен имот с идентификатор 61813.549.36, на основание  Решение № 2897/27.12.2006 г., издадено от ОС“З“ – Разлог и разработка на правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като в 3 - дневен срок от постъпване по реда на чл. 86 от ЗКИР /§5, ал. 2 от ДР на ЗКИР на документ за собственост, кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 05.12.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 13.12.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл .експерт  `АО`: .

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград