До: ИВАН РАЙКОВ ПОПОВ РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ИВАН РАЙКОВ ПОПОВ
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-301436 - 29.09.2017г., подадено от  ДЕЛЯ ГОСПОДИНОВА СКОБЕВА , с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр.Царево  по отношение поземлен имот с идентификатор 48619.505.128. Искането е да се промени графичното изображение на североизточната и северната граници на имота в съответствие със съществуващите на място огради. От изменението са засегнати съседните поземлени имоти с идентификатори 48619.505.129, 48619.505.130 и 48619.505.131.

Искането за изменение е отразено в Скица – проект  № 15-499024-11.10.2017г.,  издадена от СГКК Бургас.

След справка с наличните вписвания в кадастралния регистър за засегнатите от изменението имоти и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като заинтересовани лица и собственици, като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, му (поставянето му на табло в офиса на СГКК и в електронната страница на АГКК)  да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас  по отношение на цитираните имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                                             ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 30.11.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 08.12.2017 г.