ДО ИВАН СЛАВЧОВ БИЦИН

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ИВАН СЛАВЧОВ БИЦИН

Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на подадено заявление ,с рег. № 01-77856-17.03.2017  г. на  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, е издадена Заповед № 18-3384/ 15.05.2017 г. , касаеща изменение в КК и КР на гр. Разлог, засягащо сграда, за която сте вписан като собственик.Поземлен имот 21498.261.4

             Предоставя се възможност за запознаване със Заповед № 18-3384/ 15.05.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 15.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 30.05.2017 г.

Длъжностно лице- Е. Николова /Мл. експерт `АО`/:

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ:

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър-Благоевград