ДО: ИВАН СТОЯНОВ БОЕВ ДО: ДАФИНА СТОЯНОВ БОЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: ИВАН СТОЯНОВ БОЕВ
ДО: ДАФИНА СТОЯНОВ БОЕВА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че ДИАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ е подал пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-308446-05.10.2017, с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-35/26.04.2016г. на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на кв. Банево, гр. Бургас, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 07079.705.1037, 07079.705.1038 и 07079.705.1404. Целта на изменението е промяна границите на ПИ 07079.705.1037 в съответствие с границите на УПИ XI-1037, кв. 84 по рег. план на кв. Банево, гр. Бургас, с което се засягат границите на ПИ 07079.705.1038 и 07079.705.1404, съобразно приложените към заявлението документи и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице и скица - проект 15-308446-05.10.2017 г. на СГКК Бургас.

 За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на кв. Банево, гр. Бургас по отношение на ПИ 07079.705.1037, 07079.705.1038 и 07079.705.1404. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

 

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на кв. Банево, гр. Бургас по отношение на по отношение на  цитираните поземлени имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 05.12.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 13.12.2017 г.