До: ИВАН СТОЯНОВ ВАСЕВ До: ДИМКА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА До: НИКОЛИНА ТОДОРОВА ЗАПТИЕВА До: ДАФИНКА НЕДЯЛКОВА КОЛЕВА До: НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА КИРЯКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ИВАН СТОЯНОВ ВАСЕВ
До: ДИМКА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА
До: НИКОЛИНА ТОДОРОВА ЗАПТИЕВА
До: ДАФИНКА НЕДЯЛКОВА КОЛЕВА
До: НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА КИРЯКОВА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че ОБЩИНА СОЗОПОЛ е подала пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-163350 – 01.06.2017 г. на СГКК – гр. Бургас, с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-56/29.09.2015г. на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на с. Росен, общ. Созопол, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 63029.501.467, 63029.501.468, 63029.501.469 и 63029.501.475. Целта на изменението е отразяване в КККР на границите на ПИ 63029.501.467, 63029.501.468, 63029.501.469 и 63029.501.475 в съответствие с измерените на място граници – полумасивни и масивни огради, съобразно приложеното геодезически заснемане и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице и скица - проект № 15-424465-31.08.2017г. на СГКК Бургас.

 За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на с. Росен по отношение на ПИ 63029.501.467, 63029.501.468, 63029.501.469 и 63029.501.475. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на с. Росен по отношение на цитираните поземлени имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 05.12.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 13.12.2017 г.