ДО ИВАНЧО ГЕЦОВ НЕДЕЛЧЕВ ул. „Пашаница планина” № 5А гр. Русе ДО ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА ЦАНЕВА ул. „Пашаница планина” № 7 гр. Русе ДО ПЕНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА ж.к. „Орел” бл. 26, вх. Д, ет. 3, ап. 7 гр. Разград, 7200

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ИВАНЧО ГЕЦОВ НЕДЕЛЧЕВ
ул. „Пашаница планина” № 5А
гр. Русе

ДО
ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА ЦАНЕВА
ул. „Пашаница планина” № 7
гр. Русе

ДО
ПЕНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
ж.к. „Орел” бл. 26, вх. Д, ет. 3, ап. 7
гр. Разград, 7200

Публикация на:: 
Русе

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе е подадено Заявление вх. № 01-403426 - 19.12.2017 г. от ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЛЕЩАРСКА, придружено от проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе: Изменение на КК с корекция в границите на съществуваща двуетажна жилищна сграда и в имотните граници на ПИ с идентификатор 63427.4.120 и изготвяне на нова етажна схема на самостоятелен обект и актуализиране на кадастралния регистър на недвижимите за жилищна сграда с идентификатор 63427.4.120.1 по ул. „Пашаница планина“ № 7, ж.к. „Дружба – І“,  гр. Русе, изработен от „ГЕО-ЧОНОВ” ООД – гр. Русе, чрез което се иска започване на процедура по изменение на КККР на поземлен имот с идентификатор 63427.4.120.

Изменението се състои в промяна на северната и североизточната граница на  поземлен имот с идентификатор 63427.4.120 по приложената регулация от стар недействащ регулационен  план и преки геодезически измервания.

Това води до промяна на контура и площта на съседния поземлен имот с идентификатор 63427.4.118.

Променя се контура и площта на сграда с идентификатор 63427.4.120.1 по преки геодезически измервания.

Измененията на кадастралната карта са показани на скицата-проект.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК, в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото Уведомление Ви се предоставя възможност да се се явите в СГКК гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ 18, ет. 6, да се запознаете с документите към Заявление вх. № 01-403426-19.12.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

При непредставяне в предвидения срок на писмени доказателства, различни от приложените по Заявление вх. № 01-403426-19.12.2017 г., СГКК гр. Русе ще продължи процедурата по изменение на КККР на поземлени имоти с идентификатори 63427.4.118 и 63427.4.120, като ще бъде издадена Заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР.

 

Приложение: Скица – проект № 15-177534-23.03.2018 г.

 

 

 

За Началник на СГКК – гр. Русе:

                                    / инж. Иван Саджаклиев /

По Заповед № РД-20-19 / 16.03.2018 г.