До: ИВАНЧО ИГНАТОВ ИЛИЕВ гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 121, ет. 3, ап. 7

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ИВАНЧО ИГНАТОВ ИЛИЕВ
гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 121, ет. 3, ап. 7

Публикация на:: 
Кюстендил

           Във връзка с Ваше заявление вх. № 01-89798/28.03.2016 г.  до Службата по геодезия, картография и кадастър – КЮСТЕНДИЛ, относно проект за нанасяне на самостоятелни обекти на собственост по етажи в сграда с идентификатор 41112.500.70.2 по кадастралната карта на гр. Кюстендил,  одобрена със заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на ИД на АГКК, с проектни идентификатор 41112.500.70.2.1 и 41112.500.70.2.2 , на основание чл. 52, ал. 1, т. 1 са издадени схеми-проект № 15-157446/04.04.2016 г. и № 15-157457/04.04.2016 г. Схемите-проект са издадени да послужат пред Служба по вписванията – гр. Кюстендил за реализиране на делбата.

           За продължаване на процедурата, съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗКИР, е необходимо в едноседмичен срок от получаване на настоящето писмо, да представите в СГКК-Кюстендил, ул. „Гороцветна” № 43, вписан акт по реда на чл. 86, ал. 1 от ЗКИР.

           При непредставяне в срок на искания документ,  производството по заявление рег. № № 01-89798/28.03.2016 г. с внесен проект за нанасяне на самостоятелни обекти на собственост по етажи в сграда ще бъде прекратено.

 

 

 

 

Началник на Службата по геодезия,
картография и кадастър  КЮСТЕНДИЛ:

 

..................................................................

     /инж. Антон Младенов/