ДО : ИВАНКА БАНЧЕВА ТОСТРУП ГР. ТРОЯН ДО ДОЧКО БАНКОВ БАНКОВ ГР. СОФИЯ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО : ИВАНКА БАНЧЕВА ТОСТРУП
ГР. ТРОЯН
ДО ДОЧКО БАНКОВ БАНКОВ
ГР. СОФИЯ

Публикация на:: 
Ловеч

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със заявление входящ № 09-17456/ 25.11.2015 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – ЛОВЕЧ и на основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и обнародвания в бр. 57 от 22.07.2016 г. на Държавен вестник, Закон за изменение и допълване на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗИД на ЗКИР/, влязъл в сила на 26.07.2016 г., Ви уведомяваме, че стартираме производство по нанасяне на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, на местност „Свиревското”, земл. на гр.Троян, мах. Попишка, одобрени със Заповед № РД-07-69/13.06.2014г.на Областен управител на Област Ловеч. Нанасяне на новообразуваните имоти по §4, засяга поземлени имоти с идентификатори №№ 73198.158.97, 73198.158.98, 73198.158.105, 73198.158.106, 73198.158.109, 73198.158.110, 73198.158.111 и 73198.158.123 и като собственик или носител на друго вещно право за тези имоти, Службата по геодезия, картография и кадастър – ЛОВЕЧ Ви дава възможността в 7- дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на службата и обявяването му на електронната страница на АГКК да се запознаете с преписка № 09-17456/ 25.11.2015 г. в офиса на службата на адрес: гр. Ловеч, П.К. 5500, бул. България № 3, ет. 4.

При неявяване в предвидения срок и непредставяне в този срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от вече влязлата в сила Заповед № РД-07-69/13.06.2014г.на Областен управител на Област Ловеч, СГКК- Ловеч ще счита, че сте съгласни с исканото изменението на КККР на гр.Троян, м. „Свиревското”, общ. Троян и ще процедира изменение на  кадастралната карта за тази територия, съгласно одобрените планове на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ЛОВЕЧ: ………………………….

                                                                                                               / инж. М.Киров /

Дата на поставяне на таблото: 13.03.2017 г. 

Дата на сваляне от таблото: 23.03.2017 г.

Длъжностно лице инж. Младен Маринов – ст. експерт „СПК”: