До: ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТАНОВА с. Белащица, общ. „Родопи“, обл. Пловдив ул. „Възраждане“ 15 ВАСИЛ КРЪСТЕВ СЛАВОВ гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив ул. „Георги Кондолов“ 31, ет. 2, ап. 4 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ КРЪСТАНОВ с. Белащица, общ. „Родопи“, обл. Пло

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТАНОВА
с. Белащица, общ. „Родопи“, обл. Пловдив
ул. „Възраждане“ 15 ВАСИЛ КРЪСТЕВ СЛАВОВ
гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
ул. „Георги Кондолов“ 31, ет. 2, ап. 4
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ КРЪСТАНОВ
с. Белащица, общ. „Родопи“, обл. Пловдив
ул. „Възраждане“ 15 БОЯН БОГДАНОВ СЛАВОВ
гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
ж.к. „Тракия“, бл. 3, вх. Г, ет. 4, ап. 16
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА УГРИНОВА
гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
ул. „Карловска“ 15 ВАСИЛ ДИМИТРОВ СЛАВОВ
гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
ул. „Сан Стефано“ 74, ет. 2
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ
гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
ул. „Крайречна“ 38, ет. 3, ап. 8 НАДЕЖДА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
ул. „Поручик Въльо Стефов“ 5, ет. 2, ап. 6
СОНЯ ДИМИТРОВА ТРАКУКИНА
гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
ул. „Крайречна“ 38, ет. 3, ап. 8 АТАНАС НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
с. Каменец, общ. Пордим, обл. Плевен
ул. „Люлин“ 2
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА МИЛЕНОВА
гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
ж.к. „Тракия“, бл. 282, вх. А, ет. 1, ап. 2

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-145680-24.04.2018г. от
ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА в СГКК - Пловдив, подадено на основание 
чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е приключило производството по изменение на кадастралния регистър, засягащо поземлени имоти с идентификатори 47295.49.7, местност ТЕКЕРЛЕКА по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“, област Пловдив и 59032.37.105, местност БОТУРАК по кадастралната карта на с. Първенец, община „Родопи“, област Пловдив.

 

Съгласно приложеният към заявлението нотариален акт като собственик се записва Тодорка Василева Димитрова.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото: 13.06.2018г.

Дата на сваляне от таблово: 28.06.2018г.