ДО ИВАНКА СПАСОВА КАЦУНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ИВАНКА СПАСОВА КАЦУНОВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че, по повод на подадено от МАРИЯ САГРЕВА заявление с рег. № 01-96620/ 03.04.2017 г. на СГКК – Благоевград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране границите на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор  61813.775.804 и обособяване на 2 бр. нови ПИ с идентификатори 61813.775.958 и 61813.775.959; коригиране границите на ПИ  с идентификатор  61813.775.381, обособяване на 2 бр. нови ПИ с идентификатори 61813.775.364 и 61813.775.365, допълване на Сграда  с идентификатор 61813.775.959.1 и вписване на Фидана Стоянова Кацунова, Мария Стоянова Сагрева и Никола Стоянов Кацунов в КРНИ на ПИ с проектни идентификатори 61813.775.959 и 61813.775.365, въз основа на приет помощен план, Договор за доброволна делба от 15.07.1996 г., Нотариален акт № 61/ 1996 г., Разрешение за строеж № 122/ 20.08.1998 г. и геодезическа разработка. 

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото и от обявяването му на ел. страница на АКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението, за която ще бъдете уведомени.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 08.08.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 16.08.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт  `АО`:

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:

/ИНЖ. В. ТИМЕВ/