ДО ИВАНКА СПАСОВА КАЦУНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ИВАНКА СПАСОВА КАЦУНОВА

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-96620/ 03.04.2017 г. на СГКК – Благоевград,  е издадена Заповед № 18-6054/ 17.08.2017 г., касаещо коригиране границите на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор  61813.775.804 и обособяване на 2 бр. нови ПИ с идентификатори 61813.775.958 и 61813.775.959; коригиране границите на ПИ  с идентификатор  61813.775.381, обособяване на 2 бр. нови ПИ с идентификатори 61813.775.364 и 61813.775.365, допълване на Сграда  с идентификатор 61813.775.959.1 и вписване на Фидана Стоянова Кацунова, Мария Стоянова Сагрева и Никола Стоянов Кацунов в КРНИ на ПИ с проектни идентификатори 61813.775.959 и 61813.775.365, въз основа на приет помощен план, Договор за доброволна делба от 15.07.1996 г., Нотариален акт № 61/ 1996 г., Разрешение за строеж № 122/ 20.08.1998 г. и геодезическа разработка.

Предоставя се възможност за запознаване със Заповед № 18-6054/ 17.08.2017 г. на Главен експерт „АО“- инж. Светла Бачева при СГКК- Благоевград,  която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на получаването  й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото:  06.10.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 24.10.2017 г.

Длъжностно лице:Е. Николова /Мл. експерт `АО`/:

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград