ДО ИВАНКА СПАСОВА КАЦУНОВА СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ КАЦУНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ИВАНКА СПАСОВА КАЦУНОВА
СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ КАЦУНОВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КАЦУНОВ заявление с рег. № 01-315572/ 13.10.2016 г. до СГКК – Благоевград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране границите на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори  61813.775.381 и  61813.775.804 ; и допълване на 2 бр. ПИ с идентификатори 61813.775.366 и 61813.775.160,  въз основа на Нотариален акт № 51, т. 2, дело 570/ 11.07.1996 г. и  Нотариален акт № 134, т. 3, дело 1012/ 27.12.1996 г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото и от обявяване на ел. страница на АКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като  в 3 - дневен срок от постъпване по реда на чл. 86 от ЗКИР /§5, ал. 2 от ДР на ЗКИР на документ за собственост, кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК. 

 

Дата на поставяне на таблото: 16.03.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 24.03.2017 г.

Длъжностно лице:Е. Николова – Мл. експерт  `АО`:

 

 

                    НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:

                                        /инж. В. ТИМЕВ/