Дo: ИВО ДИМИТРОВ НИКОВ Адрес: град Пловдив, ул. „Ангел Кънчев“ № 12

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo: ИВО ДИМИТРОВ НИКОВ
Адрес: град Пловдив, ул. „Ангел Кънчев“ № 12

Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-308157-04.10.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1733-28.02.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.518.469.2.1, 56784.518.469.2.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1733-28.02.2018 г.
2. …

 

 

 

 

Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                              / инж. Никола Бадев /

 

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 16.4.2018г.

Дата на сваляне от таблото: 02.5.2018г.