ДО КАЛЧО БОНЕВ ЦАНЕВ УЛ. „ 3-ТИ МАРТ “ № 32 ГР. КАЗАНЛЪК ДО КУНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА УЛ. „ 3-ТИ МАРТ “ № 32 ГР. КАЗАНЛЪК ДО СПАС ИВАНОВ КЪНЕВ УЛ. „ 3-ТИ МАРТ “ № 30 ГР. КАЗАНЛЪК ДО ПЕТЪР ПАВЛОВ СУНГУРОВ ЖК. „ ИЗТОК “ № 30, ВХ.В, ЕТ.2, АП.53 ГР. КАЗАНЛЪК

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО КАЛЧО БОНЕВ ЦАНЕВ
УЛ. „ 3-ТИ МАРТ “ № 32
ГР. КАЗАНЛЪК

ДО КУНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
УЛ. „ 3-ТИ МАРТ “ № 32
ГР. КАЗАНЛЪК

ДО СПАС ИВАНОВ КЪНЕВ
УЛ. „ 3-ТИ МАРТ “ № 30
ГР. КАЗАНЛЪК

ДО ПЕТЪР ПАВЛОВ СУНГУРОВ
ЖК. „ ИЗТОК “ № 30, ВХ.В, ЕТ.2, АП.53
ГР. КАЗАНЛЪК

ДО ЕВЕЛИНА СПАСОВА СУНГУРОВА
УЛ. „ 3-ТИ МАРТ “ № 30
ГР. КАЗАНЛЪК

Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че ОБЩИНА КАЗАНЛЪК са подали пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-75820-28.02.2018 г., с което желаят да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на гр. Казанлък.

За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Казанлък относно поземлени имоти с идентификатори 35167.502.8, 35167.502.9020, 35167.502.5381 и 35167.502.5383, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Проектът за изменение включва нанасяне на регулационните  граници на УПИ  XXII-8, кв. 216 от действащия план за регулация на гр.Казанлък одобрен с Решение  № 212/2009 г.,  като имотна граница на поземлен имот 35167.502.8 с вписан в КР собственик  ОБЩИНА КАЗАНЛЪК.  За исканата промяна са приложени  –  Акт за частна общинска собственост № 982 от 25.07.2011г., вписан в Служба по вписванията гр.Казанлък под № 24, вх.рег. № 4252 от 02.08.2011 г., копие-извадка от действащия план за регулация,  одобрен с Решение  № 212/2009 г. и проект за изменение на КККР подготвен от правоспособно лице по ЗКИР      С исканото изменение се засягат поземлени имоти с идентификатори 35167.502.9020- второстепенна улица, с вписан в кадастралния регистър собственик Община Казанлък, 35167.502.5831 с вписани в кадастралния регистър собственици Калчо Бонев Цанев и Куна Тодорова Василева и 35167.502.5383 с вписани в кадастралния регистър собственици Спас Иванов Кънев, Петър Павлов Сунгуров и Евелина Спасова Сунгурова. Съгласно вписаните в кадастралния регистър данни за засегнатите от изменението имоти сте заинтересувани лица по исканото изменение.

С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26, ал.1, във вр. с чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. на МРРБ, Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и  да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище по преписката, с представяне на доказателства.

 

 

 

 

 Началник на СГКК – Стара Загора:..................................

                                                            (инж. Дияна Балева)

 

 

 

 

 

 

НТ

 

 

 

 

Дата на залепване: 12.04.2018 г.