До: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ГЕРДЖИКОВА Адрес: град Пловдив, бул. „Свобода“ № 26, ет.4, ап.7 До: СТОЯНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА Адрес: град Пловдив, ул. „Салвееви гори“ № 21В, ет.4, ап.4

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ГЕРДЖИКОВА
Адрес: град Пловдив, бул. „Свобода“ № 26, ет.4, ап.7

До: СТОЯНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
Адрес: град Пловдив, ул. „Салвееви гори“ № 21В, ет.4, ап.4

Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-67260-26.01.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от ДАНА РАНГЕЛОВА ДИМИТРОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на град Пловдив за самостоятелни обекти в сграда 56784.518.1168.1, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявлението, СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменението на КККР и отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК – Пловдив

ВК/ВК

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 16.4.2018г.

Дата на сваляне от таблото: 24.4.2018г.