До: КАМЕН ДИМИТРОВ МАТЕВ Адрес: град Пловдив, бул. "Руски" № 102

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: КАМЕН ДИМИТРОВ МАТЕВ
Адрес: град Пловдив, бул. "Руски" № 102

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-249424-15.08.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7572-11.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56784.511.415.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7572-11.10.2017 г.
2. …

 

 

 

 

Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                         / инж. Никола Бадев /

 

 

Дата на поставяне на таблото:  06.12.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      21.12.2017г..